Vrtec Tezno Maribor

Sodelovanje med vrtcem in starši

Strokovno sodelovanje

 • Organiziramo in izvajamo roditeljske in tematske sestanke, pogovorne ure, strokovna predavanja, pedagoške delavnice.
 • Starše obveščamo o dejavnostih v vrtcu in jih vzpodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.
 • Starše seznanjamo s strokovnimi spoznanji o predšolskem otroku in o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja.

Informiranje staršev

 • publikacija vrtca
 • spletna stran vrtca in spletne igralnice
 • oglasne deske pred igralnicami,
 • pisna obvestila, vabila, zloženke…

Skupna druženja

Vsebine in oblike se prilagajajo prednostnim nalogam vrtca in enote ter željam in potrebam otrok in staršev. Sem sodijo: jesenska druženja, teden otroka, športna srečanja, delovne akcije, planinski pohodi, spoznavanje in raziskovanje bližnje in daljne okolice vrtca, dan za družino, praznovanja praznikov, obiski predstav in razstav, pustovanje, odprta vrata vrtca, tematska družabna srečanja, zaključne prireditve.

Svet zavoda

V najvišji organ upravljanja vrtca Svet zavoda so imenovani poleg petih predstavnikov delavcev vrtca in treh predstavnikov ustanovitelja še trije predstavniki staršev. S 1.9.2013 jim je pričel teči štiriletni mandat.

Svet staršev

Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsake skupine vrtca. Med seboj izvolijo predsednika sveta, ki sklicuje in vodi sestanke in skrbi za povezovanje med starši in vodstvom vrtca. Predstavnik skupine v svetu staršev obvešča starše o dejavnostih sveta in posreduje njihova vprašanja, predloge, dileme…svetu staršev.

Obveznosti staršev

 • Upoštevajo poslovalni čas vrtca.
 • Zagotovijo spremstvo otroku na poti v in iz vrtca z osebo staro najmanj 10 let.
 • Otroka osebno predajo vzgojitelju ali pomočniku vzgojitelja.
 • Prijavijo izostanek otroka do 9. ure vzgojitelju ali pomočniku vzgojitelja.
 • Najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojitelju izročijo zdravniško potrdilo.
 • Ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo bivanje, varnost in zdravje (če je potrebno priložijo navodilo zdravnika).
 • Ob pojavu nalezljivih otroških bolezni to sporočijo vzgojitelju ali vzgojitelju predšolskih otrok – pomočniku vzgojitelja, oziroma odgovorni osebi vrtca.
 • Starši morajo pripeljejo v vrtec otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih.
 • Starši redno plačujejo stroške programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca. V primeru neplačevanja mora vrtec izterjati dolg preko sodišča.
 • Starši pisno najavijo izpis otroka iz vrtca, najkasneje 14 dni pred izpisom.
 • Starši jamčijo za resničnost podatkov, ki so jih navedli ob vpisu otroka v vrtec.
 • Sproti obveščajo vzgojitelja o spremembi podatkov (telefonska številka za dosegljivost v času, ko je otrok v vrtcu, sprememba bivališča…)
 • Redno berejo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
 • Starši skrbijo, da so otroci primerno obuti in oblečeni glede na vreme in napovedane dejavnosti v vrtcu.
 • Starši se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v različne oblike sodelovanja.
 • Upoštevajo pravila vedenja ob pojavu nasilnega vedenja (pravila so v pisni obliki na vidnem mestu ob vstopu v vrtec).
Skip to content