Vrtec Tezno Maribor

Vrtec se predstavi

V našem vrtcu podpiramo razvoj zadovoljnih, samostojnih in aktivnih otrok. Zagotavljamo jim spodbudno, funkcionalno opremljeno ter otrokom prijazno okolje. Upoštevamo njihovo drugačnost in jim omogočamo izbiro pri igri in učenju. Zagotavljamo kakovosten program, ki temelji na načelih nacionalnega programa Kurikuluma za vrtce in upošteva avtonomnost strokovnih delavcev, njihovo strokovno in osebnostno rast. Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujamo starše da soodločajo pri oblikovanju vsebin in se aktivno vključujejo v izvedbo.

Pri oblikovanje vrtčeve kulture in klime, nas vodita predvsem dve vrednoti:

Spoštovanje

Spoštujemo vse udeležence v procesu: starše, otroke, zaposlene in lokalno skupnost.
Smo pošteni in si zaupamo: posredujemo informacije, ki so resnične, držimo se dogovorov, ki jih sprejemamo.
Razvijamo in negujemo medsebojne odnose, smo prijazni, spoštljivi, strpni, se poslušamo, priznavamo drugačnost in iščemo skupne poti.

Odprtost

Spodbujamo in podpiramo ustvarjalnost: spodbujamo drug drugega pri izražanju, ustvarjanju in doseganju rezultatov za oblikovanje samopodobe posameznika.
Spodbujamo izražanje idej in znanj: upoštevamo njihovo različnost za dvigovanje kakovosti dela in življenja v vrtcu.
Sprejemamo in upoštevamo različnosti: kultur, posebnosti spolov in različnosti generacij.

Vizija

“Naš vrtec je trdna skupnost v kateri je odprtost do drugih spoštovanje nas samih”.
  • V našem vrtcu podpiramo razvoj zadovoljnih, samostojnih in aktivnih otrok: z zagotavljanjem spodbudnega, funkcionalno opremljenega ter otrokom prijaznega okolja, z upoštevanjem drugačnosti in izbire, s spodbujanjem primernega vzdušja za igro in učenje, odrasli smo vzgled otrokom.
  • Zagotavljamo visoko kakovosten program: ki temelji na načelih Kurikuluma za vrtce, kot nacionalnega programa, ki temelji na sodobnih metodah in pristopih dela, ki upošteva avtonomnost strokovnih delavcev, ki zagotavlja osebnostno in strokovno rast zaposlenih, ki vključuje mednarodno sodelovanje.
  • Vključujemo starše v partnerski odnos: kot sodelavce pri izvajanju vzgojnega procesa, pri oblikovanju vsebin, s strokovno podporo in podporo preko različnih izobraževanj.
Skip to content